Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Enform Coöperatie

Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.enform.nl & www.kloptderekening.nl, die wordt in stand gehouden door de Enform BV, te Rotterdam. Hierna te noemen Enform Coöperatie.

# Gebruikers : Iedereen die gebruik maakt van www.enform.nl & www.kloptderekening.nl
# informatie : een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden informatie, met factuurgegevens betreffende de energiemarkt in de ruimste zin van het woord.
# Persoongegevens : de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder Naam en Adres gegevens, IP adres, E-Mailadres en bankrekeningnummer.

Artikel 2. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruikers enerzijds enEnform Coöperatie anderzijds. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Enform Coöperatie is een platform. Enform Coöperatie is een gedeponeerde handelsnaam en merk. Enform Coöperatie exploiteert met name, maar niet uitgezonderd www.enform.nl & www.kloptderekening.nl.

Artikel 4. Enform Coöperatie functioneert als een platform voor het transparant en zichtbaar maken van energietaarieven in de door Enform Coöperatie gekozen doelgroepen. Enform Coöperatie is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen aanbieders en gebruikers. Om die reden kan Enform Coöperatie dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers, de juistheid van de gegevens. Onze diensten zijn indicatief en slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.

Artikel 5. Enform Coöperatie biedt op geen enkele wijze overeenkomsten of contracten na inschrijving op de Enform Coöperatie website. De enige doelstelling van de Enform websites zijn het controleren van energietarieven om deze te formaliseren en de hoogte en juistheid van de tarieven van de gebruikers te controleren en hierop (vrijblijvend) te adviseren.

Artikel 6. Enform Coöperatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Enform Coöperatie Gebruikers. Bij melding van (meerdere) terechte klachten over een Gebruiker, zal Enform Coöperatie eventueel de samenwerking met het de betreffende persoon/ bedrijf verbreken.

Artikel 7. Enform Coöperatie kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de website Enform Coöperatie garanderen. Iedere verdere aansprakelijkheid van Enform Coöperatie voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan:

Artikel 8. Uw inschrijving is zonder kosten en/of enige verplichtingen.

Artikel 9. Gebruikers die zich bij Enform Coöperatie hebben ingeschreven gaan expliciet akkoord met het versturen van e-mail door Enform Coöperatie of andere gebruikers van Enform Coöperatie. De enige wijze waarop Gebruikers deze e-mail kunnen stoppen, is door zich uit te schrijven of af te melden van digitale correspondentie.

Artikel 10. Enform Coöperatie is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven Gebruikers. Hier zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie via de Enform Coöperatie website wordt naar de bij Enform Coöperatie opgegeven emailadressen gemaild. Correspondentie vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. Enform Coöperatie is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccurate opgegeven e-mail van betreffende inschrijver.

Artikel 11. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van de Enform Coöperatie site behoren Enform Coöperatie toe. Niets van de Enform Coöperatie site mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van Enform Coöperatie vereist. Dit geldt niet voor de door de Enform Coöperatie Gebruikers geplaatste materialen zoals foto's en teksten. Alle beeldmateriaal, data, teksten, etc geplaatst op de Enform Coöperatie website dienen rechtenvrij te zijn. Enform Coöperatie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schending van copyright van in de informatie geplaatst materiaal. Mogelijke claims omtrent de publicatie van uw informatie zullen dan ook verwezen worden naar de persoon of organisatie,verantwoordelijk voor het plaatsen van betreffend materiaal. Het staat Enform Coöperatie wel vrij deze ten behoeve van promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 12. Door inschrijving op de website www.enform.nl & www.kloptderekening.nl geeft men aan akkoord te gaan met de door Enform Coöperatie opgestelde voorwaarden en geeft men expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan Enform Coöperatie noodzakelijk voor het functioneren van Enform Coöperatie.

Artikel 13. De e-mail adressen van de reagerende leden mogen door deelnemers aan www.enform.nl & www.kloptderekening.nl enkel gebruikt worden voor correspondentie over de informatie die u zelf op www.enform.nl & www.kloptderekening.nl heeft gezocht/aangeboden. Het is niemand toegestaan om de e-mail adressen van reagerende leden aan mailing lists toe te voegen of anderzijds commercieel te exploiteren.

Artikel 14.De Enform Coöperatie inschrijving heeft geen zwaarwegende invloed op het leven van Gebruikers onder de 18 jaar.

Artikel 15. Enform Coöperatie behoudt zich het recht voor niet-serieuze, kwetsende, aanstootgevende, commerciële invoer of berichten te weigeren of te verwijderen. Enform Coöperatie behoudt zich verder het recht voor om Gebruikers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Enform Coöperatie om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Enform Coöperatie neemt de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens van Enform Coöperatie Gebruikers worden opgenomen in een centraal bestand van Enform Coöperatie.

Artikel 17. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen door Enform Coöperatie worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Rotterdam, 1 januari 2020